Vedtægter

Mejlby Rideklub

§1 Navn og adresse:  

Mejlby Rideklub, Vesterholmsvej 20, Mejlby - 8981 Spentrup

§2 Formål: 

Klubbens formål er at fremme fællesskab og samvær omkring heste, og andre dyr, samt natur, leg og kreativitet.


§2 Medlemmer: 

Anmodning om medlemskab skal gøres til klubbens mail, og dette er gældende straks tilsendt faktura er betalt.

Alle interesserede kan optages, som medlem i klubben, i tvivlstilfælde afgøres optagelse af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Medlemskab er ikke fortløbende. Udmeldelse sker automatisk ved udgangen af hvert kalenderår. Medlemmer der ønsker fortsat medlemskab, skal herfor aktivt anmode om fornyelse på klubbens mail.


§3 Kontingent: 

Der betales kontingent ved indmeldelse i klubben. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves helårligt uanset indmeldelsestidspunkt.

§4a Bestyrelse: 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges:

1 formand i ulige år

1 kasserer i lige år

3 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

Ud over formand og kasserer, som vælges på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær ved førstkommende møde efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges ligeledes en revisor og en revisor-suppleant

Valgperioden for bestyrelse, revisor og suppleanter er 2 år.

Forlader et medlem bestyrelsen inden periodens udløb, overtages dennes plads af en af suppleanterne.

§4b
Valgbare er medlemmer, der er fyldt 16 år. Formand og Kasserer dog 18 år.

§4c
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen også medlemmer under 18 år.

Det er tilladt at stemme via en repræsentant, hvis et medlem ikke selv kan være til stede.

§5a Karantæne og udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der undlader at følge klubbens sikkerhedsanvisninger, gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves det, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

§5b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

§6 Bestyrelsesmøder

Det tilskyndes at bestyrelsesmøder afholdes ca. 6 gange årligt. Der kan indkaldes til møde på forlangende af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt, via mail eller sms senest 4 dage før mødet, med dagsordenen:

  1. Godkendelse af referat
  2. Meddelelser fra formanden
  3. Bordet rundt
  4. Eventuelt

 

Alle beslutninger vedtages ved almindelig afstemning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltage i afstemningen. Næstformanden træder i formandens sted, såfremt denne ikke deltager i afstemningen.

Sekretæren tager referat fra bestyrelsesmøderne. Disse lægges på hjemmesiden. Ved årets udgang printes alle referater og sættes i ringbind.

§7 Midler
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles formand og kasserer i forening. De er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse.

 §8 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen valgt revisor.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan på forlangende fås hos kassereren.

§9a Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer,  samt øvrige med interesse i klubben.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand og kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

§9b Afstemninger
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der skal mindst 2 medlemmer til at kræve en skriftlig afstemning.

§10 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

§11 Ændring af vedtægter

Til forandring af vedtægterne kræves et simpelt flertal.

§12 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle midler på opløsningstidspunktet tildeles alment nyttige formål, efter indfrielse af eventuelle gældsforpligtelser.